Kategorie sortimentu

Odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

Zařízení pro odvod kouře a tepla je součástí požárně bezpečnostního zařízení ve stavebních objektech, jejichž cílem je snížit riziko a šíření požáru v objektu, jakož i minimalizovat ohrožení osob a majetku účinkem požáru. Navrhuje se pro jednotlivé kouřové sekce, které jsou v požárním úseku. Tyto sekce jsou pak v případě požáru a vyhodnocení čidel aktivovány a dochází k jejich odvětrávání.

Odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje v počáteční fázi požáru odvod zplodin hoření a kouře a posléze odvádí i uvolněné teplo. Tím umožňuje zlepšit evakuaci osob, zásah požárních jednotek, snižuje tepelné namáhání konstrukce budovy a v konečném důsledku snižuje i následné škody na zařízení či budově, způsobené horkými plyny a kouřem. Přirozené i nucené odvody kouře a tepla odvádí horké plyny vně objektu buď střešními klapkami, ventilátory nebo pomocí potrubních systémů. Tyto potrubní systémy se v normách rozlišují jako potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku o jedné nebo více sekcích, a nebo potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi.

 

Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku se značí např. E300single, kde číslo 300, případně 600, uvádí předpokládanou teplotu odváděných plynů. Potrubí se pak považuje za dostačující s požární odolností E 30. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se značí např. EImulti 30 nebo EImulti 60, kde číslo 30, popřípadě 60, uvádí hodnotu požární odolnosti.

Společnost Grena a.s. navrhla a odzkoušela potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL, které jsou pro svoji pevnost, nehořlavost, snadnou obrobitelnost a velmi dobrou požární odolnost vhodné právě pro sestavy těchto konstrukcí potrubí. Reference.

Odvod kouře tepla

Klasifikace pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL, více zde
EI 30 (ve - ho) S1000multi
tloušťka desky 25 mm
EI600 30 (ve - ho) S1000single
tloušťka desky 25 mm
EI 60 (ve - ho) S1000multi
tloušťka desky 40 mm

Vysvětlivky k výše uvedenému označení:

EI 30 případně EI 60 – požárně odolné potrubí s limitem tepelné odolnosti a celistvosti do uvedené hodnoty 30 či 60 minut

EI 600 – požárně odolné potrubí do maximální teploty plynů v potrubí 600 °C

(ve-ho) – certifikováno pro vodorovné a svislé instalace

S – s těsností kouře

1000 – certifikováno do maximálního povoleného podtlaku nebo přetlaku 1000 Pa

multi – potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků

single – potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku


 

Potrubí je certifikováno pro použití v objektech pro více požárních úseků nebo pro jeden požární úsek, ke kterému je však potrubí vedeno přes jiné požární úseky. Potrubí je možné instalovat ve vodorovném nebo ve svislém provedení, na potrubí je možno připojovat další odbočky, ventilátory či mřížky.
Odbočka
1. Tmelený spoj Grena Klebepaste, 2. Závěsné tyče, max. vzdálenost 1,22 m, 3. Překrytí spár, Grenamat AL 100x10 mm, 4. Nosné profily "U", "L", "omega", 5. Samořezné vruty nebo ocelové spony, 6. Minerální vlna - utěsnění prostupu stěnou.
 

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop