Únikové cesty

Priorita ochrany lidského zdraví a života

Jedním ze základních požedavků požárních předpisů je vytvoření podmínek zajišťujících bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu. K tomuto účelu jsou navrhovány únikové cesty, při jejichž projektování jsou zohledněny požadavky norem požární ochrany a dalších platných předpisů upravující požadavky požární bezpečnosti staveb. úniková cesta je definována jako "komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních jednotek".

Doporučené materiály společnosti Grena: Grenamat AL, Grenamat B, Grenamat C.

Povrchové úpravy: naleznete na této stránce

Rozlišující se 3 typy únikových cest:

  • nechráněné
  • částečně chráněné
  • chráněné
Nechráněná úniková cesta

je každá trvale volně přístupná komunikace v posuzovaném požárním úseku s požárním rizikem, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné, popř. částečně chráněné únikové cesty. Nemusí být od ostatních prostorů posuzovaného požárního úseku oddělena stavebními konstrukcemi.

Částečně chráněná úniková cesta

je trvale volná komunikacem kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesta.

Chráněné únikové cesty

musí být nejméně ve III. stupni požární odolnosti při h<- 30 m a ve IV. stupni při h<- 60 m. Typy chráněných únikových cest. Podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat, se chráněné únikové cesty dělí na:

  • Chráněné únikové cesty typu A
  • Chráněné únikové cesty typu B
  • Chráněné únikové cesty typu C

Chráněné únikové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční i za požáru po dobu: u typu A 15 min., typu B 30 min. a C 45 min.

Při navrhování únikových cest se nepočítá s tím, že na chodnách, schodištích (únikových cestách) je nějaký hořlavý materiál. Pokud by v těchto místech došlo ke vzniku požáru, pak jsou osoby unikající před požárem ohrožovány zplodinami hoření, nedostatkem kyslíku, případně plamenem a teplem. Proto je nutné do těchto prostor instalovat jen materiál či zařizovací předměty, které jsou nehořlavé, případně nesnadno hořlavé.

Je nutné si uvědomit, že únikové cesty mají zajistit bezpečnou evakuaci osob ohrožených požárem a rychlé a účinné záchranné práce zasahujících jednotek požární ochrany. A je pozdě se po vzniklém neštěstí ptát, zda bylo vše v pořádku, zda se něčemu nedalo předejít.

Zároveň nelze očekávat, že únikové cesty budou stroze sloužit jen svému účelu, tedy evakuaci osob a nebudou využity i jako část interiéru. Proto je třeba volit vhodné materiály, které splňují nejen hledisko bezpečnosti - nehořlavé materiály, tak i hledisko estetiky. Jedním z těchto materiálů jsou výrobky společnosti Grena, nehořlavé a protipožární desky Grenamat, které slouží pro interiérové obklady únikových cest, případně pro výrobu nábytku, revizních úzávěrů v únikových prostorech apod. Desky jsou nehořlavé, dle reakce na oheň v třídě A1 (Grenamat AL) případně ve třídě reakce na oheň B (Grenamat B). Oba typy desek je možné upravovat různými dekorativními povrchy při splnění požárně technických požadavků.

Shromažďovací prostory

Shromažďovací prostory musí svým provedením vytvářet příznivé podmínky k zajištění bezpečné evakuace. Použité materiály se navrhují tak, aby v době požáru nevznikaly toxické plyny nebo kouř a tím byla zajištěna bezpečná evakuace osob. Pro tyto prostory jsou pak především určeny materiály s reakcí na oheň A1, A2 případně B-s1,d0 s indexem šíření plamene is=0 mm/min v závislosti na dalších požadavcích. Zároveň nesmí být použito hmot, které při požáru odkapávají nebo opadávají, aby nebyly ohroženy osoby ve shromažďovacím prostoru. Tyto požadavky jsou splněny použitím desek Grenamat AL případně B včetně jejich povrchové úpravy. V případě zájmu nás prosím požádejte o více informací.

Spojování desek a montážní způsoby

H Profily
Klipsy
Z profil Hranoly
Šroubové spoje Použití vrutů
Šroubování přes povrchovou vrstvu. Nutné zachovat vůli pro dřík šroubu. V případě použití šroubu se zápustnou hlavou použít položku, aby nedošlo k roztržení povrchové fólie.
 
Speciální klipy či profily - stěny, stropy  
 
Připevnění na dřevěnou konstrukci
Uchycení desek na dřevěném nosném rámu s možností vložení izolace. Snadné vyrovnání podkladového roštu pomocí spec. podložek a vyrovnání panelů ve všech osách.
Lepení desek na stavitelné kovové podkladní profily
Desky Grenamat je možné na tyto kovové profily upevnit pomocí vrutů nebo je odzkoušen způsob lepení desek na profily. Tím je zajištěno "neviditelné" připevnění ke konstrukci.
 
Další způsoby upevnění na hliníkovou konstrukci Upevnění pomocí nerez úchytů
Upevnění lepením Upevnění pomocí vrutů
Upevnění pomocí vrutů  
 

Napojování obkladových panelů z desek Grenamat

Napojování desek - kovové pero v drážce Napojovávní desek - omega profil s krycí PVC lištou
Napojování desek - omega profil s krycí PVC lištou a HPL páskem Zvýšení pevnosti spojů
   
   
   
tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...